Ciele Späť

Reintegrácia – postupné zapojenie sa do samostatného života a prevzatie zodpovednosti mladých ľudí bez domova za vlastný život.

Rozvoj životných zručností, získaných aj v spolupráci s nami, aby klienti mali väčšiu šancu uplatniť sa v spoločnosti:

• posilňovanie uvedomovania si svojich potrieb, schopností a možností

• poskytovanie podpory a pomoci, ktorá vychádza z aktuálnych a individuálnych potrieb

• posilňovanie psychickej rovnováhy a pozitívne povzbudzovanie

• zvyšovanie schopnosti samostatne viesť domácnosť

• podpora schopnosti zariaďovať si svoje záležitosti samostatne

• zvyšovanie schopnosti samostatne hospodáriť s peniazmi

• podpora schopnosti orientovať sa v problematike jednania s úradmi a inštitúciami

• podpora úspešného ukončenia štúdia

• podpora začlenenia sa do pracovného procesu a udržania si zamestnania

• pomoc pri uplatňovaní práv a presadzovaní oprávnených záujmov

• znižovanie odkázanosti na pomoc štátu a iných osôb

• podpora zabezpečenia vlastného bývania

                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist