Poskytujeme bezplatné akreditované špecializované sociálne poradenstvo pre mladých ľudí v ťaživej sociálnej situácii alebo pred očakávanou záťažovou zmenou v ich živote.

Pomôžeme:
• vypočutím
• rozhovorom
• povzbudením
• motiváciou
• podporou
• orientáciou v probléme
• radou
• plánovaním krokov v riešení problému
• sprevádzaním

Oblasť pomoci:
• spolužitie v rodine a medziľudské vzťahy - mediácia
• osamostatňovanie sa
• bývanie
• vzdelávanie
• pracovné uplatnenie
• evidencia na úrade práce
• dávka v hmotnej núdzi a iné príspevky
• finančné hospodárenie
• výkon trestu povinnej práce

Špecializované sociálne poradenstvo finančne podporuje Prešovský samosprávny kraj.

                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist